Αναμενομενα αποτελεσματα

Το Έργο θα παραγάγει σημαντικά αποτελέσματα σε τεχνολογικό και επιχειρησιακό επίπεδο όσον αφορά τα Πολιτιστικά Ιδρύματα. Επιπλέον, θα παρέχει στους τελικούς χρήστες νέες δυνατότητες αξιοποίησης πολιτισμικού περιεχομένου και συνδιαμόρφωσης αφηγημάτων με στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος συμβαδίζει με την βασική προτεραιότητα της RIS3 του Νότιου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα θα παράξει:

  1. Μία υποδομή δημιουργίας αφηγημάτων που αναδεικνύει το άυλο πολιτισμικό περιεχόμενο,
  2. Πρωτοποριακούς τρόπους εμβύθισης σε άυλο πολιτισμικό περιεχόμενο μέσω Τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας,
  3. Διασύνδεση με τρέχουσες διαδικτυακές τεχνολογίες και έξυπνες φορητές συσκευές,
  4. Δυνατότητα δημιουργίας Εκπαιδευτικών προγραμμάτων βάσει της άυλης διάστασης του πολιτισμού,
  5. Δυνατότητα καταγραφής και διαχρονικής παρουσίασης του άυλου πολιτισμού,
  6. Δυνατότητα Δημιουργία αφηγημάτων  από τους ίδιους τους χρήστες,
  7. Νέα επιχειρησιακά μοντέλα για τα μουσεία και νέοι τρόποι παρουσίασης μουσειακών αντικειμένων που ενσωματώνουν μουσειακά αντικείμενα με την κοινωνία, τους ανθρώπους που τα βίωσαν και τις παραδόσεις που χτίστηκαν,
  8. Αποδέσμευση της πολιτιστική κληρονομιάς από το αντικειμενοστραφές (συλλογή αντικειμένων) μοντέλο προς ένα αφηγηματικό μοντέλο (συλλογή ιστοριών, αφηγημάτων και μύθων)
  9. Προϊόν που αφορά την άυλη πολιτισμική ιστορία της Ρόδου που εμπλουτίζει την τουριστική εμπειρία.