Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενιαίας Δράσης κρατικών ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας  “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ” (Α’ Κύκλος, Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-03060), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Π.Αν.Ε.Κ., ΕΣΠΑ 2014-2020). Φορέας υλοποίησης της Δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)


Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά είναι το σύνολο των προφορικών παραδόσεων και εκφράσεων όπως έπη, παραμύθια, ιστορίες, τέχνες, κοινωνικές πρακτικές, τελετουργίες και εορταστικές εκδηλώσεις, γεγονότα, γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν, την παραδοσιακή ιατρική, τη λαϊκή αστρονομία, την παραδοσιακή χειροτεχνία, καθώς και ειδικές γνώσεις ή προσωπικές εμπειρίες που αφορούν σημαντικά ιστορικά γεγονότα ή πολιτιστικές δραστηριότητες που διαμόρφωσαν την ιστορική και τοπική ταυτότητα.

Η διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. Σύμφωνα με σύμβαση της UNESCO τα έθνη δεσμεύονται να αναπτύξουν απογραφές της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και να συνεργαστούν με τις τοπικές κοινότητες, ομάδες και μεμονωμένους επαγγελματίες για την «διαφύλαξη» αυτών των παραδόσεων. Η Σύμβαση καλεί τα έθνη και τις κοινότητες να αναπτύξουν σχέδια δράσης για τη διαφύλαξη του πολιτισμού. Η διασφάλιση των παραδόσεων συνεπάγεται την έρευνά τους και την τεκμηρίωση, την εκπαίδευση και τη μετάδοση, την κατάλληλη νομική προστασία.

Βασικός στόχος του Έργου είναι να δημιουργήσει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ώστε να δώσει την  δυνατότητα σε κοινότητες χρηστών να συλλέξουν, καταγράψουν, οργανώσουν, ταξινομήσουν και μεταφράσουν προσωπικές μαρτυρίες που αφορούν το παρελθόν και να οργανώσουν πολιτιστικά γεγονότα που σχετίζονται με αυτές, χρησιμοποιώντας ως πιλοτική δράση την πρόσφατη ιστορία της Ρόδου. Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει τη βάση περαιτέρω ιστορικής και κοινωνικής έρευνας και εξειδικευμένης διάχυσης του περιεχομένου της στην κοινωνία και στους επισκέπτες της χώρας.


ICS - FORTH logo
Rhodes Project logo