Στόχοι του έργου

Βασικός στόχος του Έργου είναι να δημιουργήσει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ώστε να δώσει την  δυνατότητα σε κοινότητες χρηστών να συλλέξουν, καταγράψουν, οργανώσουν, ταξινομήσουν και μεταφράσουν προσωπικές μαρτυρίες που αφορούν το παρελθόν και να οργανώσουν πολιτιστικά γεγονότα που σχετίζονται με αυτές, χρησιμοποιώντας ως πιλοτική δράση την πρόσφατη ιστορία της Ρόδου. Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει τη βάση περαιτέρω ιστορικής και κοινωνικής έρευνας και εξειδικευμένης διάχυσης του περιεχομένου της στην κοινωνία και στους επισκέπτες της χώρας.

Στόχος 1: Να δημιουργήσει ένα μοντέλο αναπαράστασης αφηγημάτων με βάση την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τα κατάλληλα εργαλεία για την δημιουργία αφηγημάτων

Το Έργο θα υλοποιήσει ένα μοντέλο αναπαράστασης γνώσης για άυλη πολιτιστική κληρονομιά με στόχο την δημιουργία αφηγήσεων που συσχετίζουν πληροφορία, και πολυμεσικό περιεχόμενο. Η ανάπτυξη θα γίνει αξιοποιώντας υπάρχοντα πρότυπα του τομέα και θα πλαισιωθεί με τα κατάλληλα συνεργατικά εργαλεία ώστε κοινότητες χρηστών να μπορούν να δημιουργούν αφηγήσεις. Οι αφηγήσεις και το περιεχόμενο τους θα φιλοξενούνται για περαιτέρω διάχυση προς την κοινωνία σε μία υποδομή υπολογιστικού νέφους.

Στόχος 2: Δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον σχηματισμό και την οργάνωση κοινοτήτων χρηστών με στόχο την διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Το Έργο θα δώσει την δυνατότητα σε κοινότητες χρηστών με κοινά ενδιαφέροντα και στόχους να οργανώσουν τις δράσεις τους μέσω μία διαδικτυακής πλατφόρμας με τις κατάλληλες διασυνδέσεις με κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον η διαδικτυακή πλατφόρμα θα διασυνδέεται με την υποδομή υπολογιστικού νέφους ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος πρόσβασης στο περιεχόμενο της κάθε κοινότητας και στην υποδομή δημιουργίας αφηγημάτων.

Στόχος 3: Να απελευθερώσει την δύναμη των κοινοτήτων χρηστών με τα κατάλληλα εργαλεία με στόχο την αναζήτηση και καταγραφή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ιστορικών αφηγήσεων και εμπειριών

Το Έργο θα παράξει τα κατάλληλα εργαλεία για την καταγραφή της άυλης πολιτιστικής τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τόπο στον οποίο δημιουργείται ή διατηρείται ως προφορική παράδοση η άυλη πολιτιστική κληρονομιά και θα παρέχουν την δυνατότητα διασύνδεσης της κάθε καταγραφής με τους δημιουργούς, τα ιστορικά γεγονότα ή τα πολιτιστικά αντικείμενα με τα οποία συνδέεται.