Εταιροι

ICS - FORTH logo

Από το 1983, οπότε και ιδρύθηκε, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (ΙΤΕ-ΙΠ) έχει μια μακρά ιστορία και διεθνώς αναγνωρισμένη παράδοση στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στην ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ-ΙΠ λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογίες αιχμής, τις σύγχρονες τάσεις, τις ερευνητικές και τεχνολογικές προκλήσεις διεθνώς, καθώς και τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Το ΙΤΕ-ΙΠ είναι πρωτοπόρος αρωγός στην εφαρμογή και υιοθέτηση των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα και στις προσπάθειες που γίνονται διεθνώς και στοχεύουν στην ανάπτυξη μίας Κοινωνίας της Πληροφορίας προσβάσιμης και αποδεκτής από όλους τους πολίτες. Στο πλαίσιο προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης του παραγόμενου έργου, το ΙΤΕ-ΙΠ έχει προχωρήσει, από το Δεκέμβριο του 2008, στην πιστοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008. 


Rhodes Project logo

Το Ροδιακό Κέντρο Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών είναι σύμπραξη νέων επιστημόνων από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλων σπουδών ή πολύ υψηλή εξειδίκευση. Η εταιρία έχει σκοπό το συλλογικό όφελος μέσω της καταγραφής, της διάσωσης και της προώθησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομίας. Ταυτόχρονα έχει σκοπό να προωθήσει την επιχειρηματικότητα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες παρουσιάζοντας ένα νέο παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στον τεταρτογενή τομέα της οικονομίας, δηλαδή της εταιρίες έντασης γνώσης. Τέλος, έχει σκοπό να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για απόφοιτους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό, τα 8 μέλη του Ροδιακού Κέντρου Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών καλύπτουν τις επιστήμες της κοινωνιολογίας, της πολιτικής επιστήμης, του δικαίου, της ιστορίας, των διεθνών σχέσεων και της μουσικολογίας.