Παραδοτεα

Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική συστήματος

 • Π1.1 Απαιτήσεις χρηστών και Σενάρια χρηστών
 • Π1.2 Τελική Σχεδίαση
 • Π1.3 Αρχιτεκτονική Συστήματος
 • Π1.4 Data Management Plan
 • Π1.5 Αναφορά Διάχυσης και Δημοσιότητας ΕΕ 1

Βασική υποδομή αρχειοθέτησης και διαχείρισης άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Π2.1 Μοντέλο Αναπαράστασης γνώσης, αντικειμένων και αφηγήσεων
 • Π2.2: Υποδομή υπολογιστικού Νέφους
 • Π2.3: Συνεργατικά εργαλεία δημιουργίας αφηγήσεων
 • Π2.4: Αναφορά Διάχυσης και Δημοσιότητας ΕΕ 2

Υποδομή οργάνωσης συλλογής και παρουσίασης της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς

 • Π3.1: Επικαιροποίηση DMP και σύνταξη PDMP
 • Π3.2.1: Σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας και εθνογραφίας
 • Π3.2.2: Τεχνικό σεμινάριο λήψης συνεντεύξεων και καταγραφής τεκμηρίων
 • Π3.3: Διαδικτυακή Πλατφόρμα Οργάνωσης Κοινοτήτων Χρηστών
 • Π3.4: Εργαλεία καταγραφής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε πραγματικό χρόνο
 • Π3.5: Εφαρμογές για την παρουσίαση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του διαδικτύου αλλά και έξυπνων φορητών συσκευών
 • Π3.6: Συλλογή άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρόδου
 • Π3.7: Αναφορά Διάχυσης και Δημοσιότητας ΕΕ 3

Ενσωμάτωση, Αξιολόγηση, Οικονομική και Εμπορική Αξιοποίηση

 • Π4.1.1: Αποτελέσματα Αξιολόγησης
 • Π4.1.2: Τελικό προϊόν
 • Π4.2.1: Ανάλυση αγοράς
 • Π4.2.2: Έρευνα αγοράς
 • Π4.2.3: Ανάλυση κόστους/ωφέλειας
 • Π4.2.4: Σχέδιο εμπορικής και οικονομικής αξιοποίησης
 • Π4.3: Αναφορά Διάχυσης και Δημοσιότητας ΕΕ 4