Αντικειμενο του εργου

Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά είναι το σύνολο των προφορικών παραδόσεων και εκφράσεων όπως έπη, παραμύθια, ιστορίες, τέχνες, κοινωνικές πρακτικές, τελετουργίες και εορταστικές εκδηλώσεις, γεγονότα, γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν, την παραδοσιακή ιατρική, τη λαϊκή αστρονομία, την παραδοσιακή χειροτεχνία, καθώς και ειδικές γνώσεις ή προσωπικές εμπειρίες που αφορούν σημαντικά ιστορικά γεγονότα ή πολιτιστικές δραστηριότητες που διαμόρφωσαν την ιστορική και τοπική ταυτότητα.

Η διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. Σύμφωνα με σύμβαση της UNESCO τα έθνη δεσμεύονται να αναπτύξουν απογραφές της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και να συνεργαστούν με τις τοπικές κοινότητες, ομάδες και μεμονωμένους επαγγελματίες για την «διαφύλαξη» αυτών των παραδόσεων. Η Σύμβαση καλεί τα έθνη και τις κοινότητες να αναπτύξουν σχέδια δράσης για τη διαφύλαξη του πολιτισμού. Η διασφάλιση των παραδόσεων συνεπάγεται την έρευνά τους και την τεκμηρίωση, την εκπαίδευση και τη μετάδοση, την κατάλληλη νομική προστασία.

Το Έργο θα παραγάγει σημαντικά αποτελέσματα σε τεχνολογικό και επιχειρησιακό επίπεδο όσον αφορά τα Πολιτιστικά Ιδρύματα. Επιπλέον, θα παρέχει στους τελικούς χρήστες νέες δυνατότητες αξιοποίησης πολιτισμικού περιεχομένου και συνδιαμόρφωσης αφηγημάτων με στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος συμβαδίζει με την βασική προτεραιότητα της RIS3 του Νότιου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα θα παράξει:

  1. Μία υποδομή δημιουργίας αφηγημάτων που αναδεικνύει το άυλο πολιτισμικό περιεχόμενο,
  2. Πρωτοποριακούς τρόπους εμβύθισης σε άυλο πολιτισμικό περιεχόμενο μέσω Τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας,
  3. Διασύνδεση με τρέχουσες διαδικτυακές τεχνολογίες και έξυπνες φορητές συσκευές,
  4. Δυνατότητα δημιουργίας Εκπαιδευτικών προγραμμάτων βάσει της άυλης διάστασης του πολιτισμού,
  5. Δυνατότητα καταγραφής και διαχρονικής παρουσίασης του άυλου πολιτισμού,
  6. Δυνατότητα Δημιουργία αφηγημάτων  από τους ίδιους τους χρήστες,
  7. Νέα επιχειρησιακά μοντέλα για τα μουσεία και νέοι τρόποι παρουσίασης μουσειακών αντικειμένων που ενσωματώνουν μουσειακά αντικείμενα με την κοινωνία, τους ανθρώπους που τα βίωσαν και τις παραδόσεις που χτίστηκαν,
  8. Αποδέσμευση της πολιτιστική κληρονομιάς από το αντικειμενοστραφές (συλλογή αντικειμένων) μοντέλο προς ένα αφηγηματικό μοντέλο (συλλογή ιστοριών, αφηγημάτων και μύθων)
  9. Προϊόν που αφορά την άυλη πολιτισμική ιστορία της Ρόδου που εμπλουτίζει την τουριστική εμπειρία.